Zespół Szkół nr 5 w Rzeszowie

 


Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2019/2020 tworzą uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 11 w Rzeszowie w składzie:

  • Przewodnicząca: Aleksandra Obacz
  • Zastępca: Mateusz Machowski
  • Skarbnik: Gabriela Sitek

Radę Wolontariatu tworzą: Aleksandra Obacz (przewodnicząca), Paulina Kawa (zastępca) i Alicja Kłęk (skarbnik).

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są nauczyciele: p. Dagmara Krztoń i p. Radosław Sztaba (Rada Wolontariatu).

Swoją działalność prowadzimy pod hasłem: "Samorząd Uczniowski szkołą samorządności". Dążymy do tego, aby Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 był "Szkołą przyjazną człowiekowi (uczniom, rodzicom, nauczycielom)".

Główne zadania, jakie postawiliśmy sobie to:

- tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte samodzielnie zdania,
- angażowanie wszystkich uczniów do czynnego udziału w życiu szkoły,
- rozwijanie i kształtowanie nawyków gospodarności oraz umiejętności zespołowego działania,
- rozwijanie demokratycznych form życia zbiorowego,
- rozwój zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych i turystyczno - krajoznawczych,
- tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,
- tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami,
- podtrzymywanie tradycji i obrzędowości w szkole,
- organizowanie czasu wolnego,
- włączanie rodziców w sprawy szkoły,
- dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię szkoły.

Praca Samorządu Uczniowskiego jest widoczna na terenie szkoły i środowiska lokalnego. Samorząd Uczniowski patronuje wielu imprezom szkolnym i pozaszkolnym.
Organizuje:

- Konkursy i wystawy np. "Szopek i kartek bożonarodzeniowych",
     - Akcje Góra Grosza,
     - Pomóżmy dzieciom przetrwać zimę,
     - Wielka orkiestra świątecznej pomocy,
     - Imprezy kulturalne np. Powitanie wiosny, obchody Dnia Kobiet, Mikołajki itp.

Ciągle szukamy pomysłów na to, aby każdy członek społeczności naszej szkoły czuł się dobrze i bezpiecznie w swojej szkole, szanował prawa innych. Żeby łączyła nas umiejętność współpracy, serdeczność i życzliwość. Bardzo aktywnie uczestniczymy w kształtowaniu życia szkoły starając równocześnie kontynuować jej tradycje. Niektóre imprezy, których jesteśmy autorami i organizatorami na stałe weszły do repertuaru naszej szkoły. Są to między innymi:

- Mikołajki,
     - Walentynki,
     - Powitanie Wiosny,
     - Dzień Kobiet,
     - Dyskoteki szkolne,
     - Zabawy karnawałowe dla klas I - III,
     - "Szczęśliwy numerek",
     - "Dni bez pytania",
     - Wydawanie gazetki szkolnej,
     - Prowadzenie współzawodnictwa w zakresie najwyższej średniej i najlepszego ucznia.

Pragniemy, aby absolwenci naszej szkoły pamiętali ją jako szkołę z dobrymi tradycjami. Jesteśmy zawsze otwarci na pomaganie nauczycielom, koleżankom i kolegom w organizowaniu różnego rodzaju przedsięwzięć. Oprócz wykonywania samodzielnych zadań włączamy się do współpracy w organizowaniu różnych innych prac i imprez szkolnych objętych programem wychowawczym szkoły np. Ślubowanie Klas Pierwszych, Dzień KEN, Dzień Ziemi, Dzień Dziecka, Festiwal Nauki i inne imprezy integracyjne.

Współpracujemy z oddziałem szkolnym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz "Szkolnym kołem Caritas", wspomagamy Dom Dziecka w Łące. Praca uczniów w Samorządzie jest dla nich przygotowaniem do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej. Uczą się oni współdziałania w grupie, odpowiedzialności za drugiego człowieka.

Dobrze wypełniający swoje zadania samorząd dobrze wpływa w istotny sposób na funkcjonowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 11 i integruje całą społeczność szkolną wraz z rodzicami.
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 w Rzeszowie; ul.Beskidzka 5, 35-083 Rzeszów; tel: (0-17) 748 3840

statystyka