Zespół Szkół nr 5 w Rzeszowie

 


"Świetlica wita was,
Tu szybko mija czas.
Radosny uśmiech dzieci,
Jak ptak ku słońcu leci.
Na twarzach uśmiech promienny,
Dla nas jest zawsze bezcenny.
Więc przyjdź do naszej świetlicy,
Najweselszej w okolicy!"

Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Stwarza warunki do wypoczynku, relaksu, odrobienia prac domowych i zjedzenia posiłku.

Zajęcia świetlicowe organizowane są od poniedziałku do piątku od 6:30 do 17:00. Opieką w świetlicy objętych jest 112 wychowanków z klas I - III Szkoły Podstawowej. Wyposażenie sali przystosowane jest do charakteru prowadzonych w niej zajęć. Praca wychowawczo-dydaktyczna odbywa się według planu pracy świetlicy z podziałem na tematy miesięcznie i zgodnie z rocznym planem pracy szkoły. Dotyczą one zarówno najbliższego otoczenia dziecka jak i obejmują wiadomości o Polsce, jej miejscu w Europie oraz nawiązują do obchodzonych świąt i innych ważnych wydarzeń.

W naszej świetlicy prowadzone są następujące zajęcia:

   - rozwijające umiejętności manualne - zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie itp.
   - zajęcia rozwijające horyzonty umysłowe dziecka - czytanie książek, bajek, baśni, opowiadań, wierszy, oglądanie programów i filmów edukacyjnych dla dzieci, krzyżówki, zagadki, rebusy, gry dydaktyczne i edukacyjne, zabawy tematyczne, rozmowy i pogadanki z dziećmi;
   - zajęcia muzyczno-taneczne, zabawy ruchowe przy muzyce;
   - gry i zabawy sportowe - szachy, tenis stołowy, zabawy z piłką, hula hop, zabawy na boisku szkolnym, konkurencje indywidualne i zespołowe;
   - zajęcia relaksujące - relaks przy muzyce, dowolne zabawy dzieci, oglądanie bajek, spacery;

 

Świetlica szkolna oferuje uczniom pomoc w nauce, w odrabianiu zadań domowych, rozwija zainteresowania i zamiłowania dzieci oraz wspiera działalność poznawczą i artystyczną.

Nasze dzieci często biorą udział w różnorodnych konkursach (zwłaszcza plastycznych) organizowanych zarówno w szkole jak i poza nią, w których nierzadko odnoszą sukcesy.

Zawsze mogą liczyć na grono nauczycieli pracujących w świetlicy.
Informujemy, że od dnia 3 września 2018 r. do dnia 14 września 2018 r. będzie można zapisać dziecko do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2018/2019. Zajęcia świetlicowe organizowane będą dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniów klas czwartych, których rodzice zadeklarowali chęć uczestnictwa dziecka do świetlicy. Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy można pobrać u wychowawców świetlicy, w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły (w zakładce świetlica). Kompletnie i czytelnie wypełnioną „Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy”, należy złożyć u wychowawców świetlicy. Pierwszeństwo w przyjęciu do świetlicy na rok szkolny 2018/2019 mają dzieci, których oboje rodzice/prawni opiekunowie są zatrudnieni i będzie to potwierdzone stosownym oświadczeniem. Prosimy też o zapoznanie się z obowiązującym regulaminem.
- Karta zgłoszenia
- Regulamin świetlicy szkolnej
- Oświadczenie w sprawie samodzielnego opuszczania świetlicy przez dziecko
- Upoważnienie do jednorazowego odbioru dziecka ze świetlicy
- Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy
- Zgoda na samodzielny powrót dziecka

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 w Rzeszowie; ul.Beskidzka 5, 35-083 Rzeszów; tel: (0-17) 748 3840

statystyka