Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11

Międzyszkolny Konkurs
Młodych Talentów "To mnie kręci"

Zespół Szkół nr 5 w Rzeszowie

 KONKURSY PRZEDMIOTOWE 14 IX 2018 r.

Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie dostępne są wymagania konkursowe z poszczególnych przedmiotów dla uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2018/2019. Przedstawiono w nim zakres wiedzy, którą muszą wykazać się przystępujący do konkursów uczniowie na poszczególnych etapach, spis wymaganej literatury oraz harmonogram organizacji konkursów. Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w konkursach!

STOŁÓWKA SZKOLNA 26 VIII 2018 r.

Informujemy, że uczniowie będą mogli korzystać z obiadów w stołówce szkolnej od 10 września 2018 r. Zapis na obiady będzie dokonywany na podstawie karty zgłoszenia wypełnionej i podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego. Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej szkoły, u wychowawców lub w pokoju nr 10. Należy ją podpisać i dostarczyć do wychowawców lub księgowości szkoły - pok. nr 10 w godz. 800-1600. Uczeń zostanie wpisany na listę obiadową po dostarczeniu podpisanej karty zgłoszenia do księgowości. Poniżej przydatne linki w formacie .pdf:
- Karta zgłoszenia
- Regulamin stołówki szkolnej
- Sposób regulowania należności
- Dzienna stawka
- Odpłatność we wrześniu
- Dofinansowanie

ZAPISY DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 26 VIII 2018 r.

Informujemy, że od dnia 3 września 2018 r. do dnia 14 września 2018 r. będzie można zapisać dziecko do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2018/2019. Zajęcia świetlicowe organizowane będą dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniów klas czwartych, których rodzice zadeklarowali chęć uczestnictwa dziecka do świetlicy. Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy można pobrać u wychowawców świetlicy, w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły (w zakładce świetlica). Kompletnie i czytelnie wypełnioną „Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy”, należy złożyć u wychowawców świetlicy. Pierwszeństwo w przyjęciu do świetlicy na rok szkolny 2018/2019 mają dzieci, których oboje rodzice/prawni opiekunowie są zatrudnieni i będzie to potwierdzone stosownym oświadczeniem. Prosimy też o zapoznanie się z obowiązującym regulaminem.
- Karta zgłoszenia
- Regulamin świetlicy szkolnej
- Oświadczenie w sprawie samodzielnego opuszczania świetlicy przez dziecko
- Upoważnienie do jednorazowego odbioru dziecka ze świetlicy
- Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy
- Zgoda na samodzielny powrót dziecka

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 26 VIII 2018 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 - 3 IX 2018 r.

Msza św. godz. 900, o godz. 1000 - spotkanie w sali gimnastycznej z p. Dyrektorem uczniów klas pierwszych i czwartych szkoły podstawowej. Pozostałe klasy bezpośrednio po mszy udadzą się na spotkanie z wychowawcami do sal lekcyjnych. Szczegółowe informacje po kliknięciu w link.


Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 w Rzeszowie; ul.Beskidzka 5, 35-083 Rzeszów; tel: (0-17) 748 3840

statystyka